Generelt

§1. Klubbens navn er Kerteminde Fotoklub (CVR-nr 35791590)

§2. Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesser for fotografi og billedbehandling. Klubben søger ved afholdelse af møder, foredrag, konkurrencer og lign. samt ved deltagelse i nationale og internationale konkurrence- og udstillingsarrangementer at udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder.

§3. Klubben har hjemsted på Langeskov Skole.

§4. Enhver person kan optages som medlem af klubben. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Klubbens bestyrelse

§5. Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formanden og Kasser vælges hver anden gang.
Generalforsamlingen vælger tillige 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Derudover vælges en revisor og revisorsuppleant på generalforsamlingen for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§6. Hvis et bestyrelsesmedlem nedlægger deres hverv inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten.

§7. Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden.

Regnskab og revision

§8. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§9. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Alle medlemmer betaler samme kontingent.

§10. Kontingent opkræves 4 gange årligt og betales forud. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af klubben. Nye medlemmer har en prøvetid på 1 måned, inden kontingent betales.

§11. Påtænkte nyanskaffelser eller andre udgifter, der overstiger 10.000 kr. skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§12. Foreningen kan ikke optage lån.

§13. Til kritisk at overvåge regnskabets førelse vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne en revisor og en revisorsuppleant, begge for et år ad gangen. Hverken revisor eller revisorsuppleant må være medlemmer af klubbens bestyrelse eller være suppleant til denne.

§14. Kassereren udarbejder ved regnskabsårets afslutning et årsregnskab, der revideres af klubbens revisor. Hvis kassereren nedlægger sit hverv inden regnskabsårets udløb, udarbejdes et regnskab for den forløbne periode. Dette revideres af klubbens revisor.

§15. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet udsendes til samtlige medlemmer senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

§16. For de aftaler, som klubben indgår, hæfter kun klubben selv. Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser.

Generalforsamlingen

§17. Generalforsamlingen er Kerteminde Fotoklubs højeste myndighed. Alle fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen, som revisor og som suppleanter. Valg in absentia kan finde sted ved forudgående skriftlig samtykke fra den pågældende.

§18. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts og skal varsles mindst 3 uger før afholdelse.

§19. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af næste års kontingent

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og forslag fra bestyrelsen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

§20. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest sammen med regnskabet.

§21. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning. Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere afholdes, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen. Generalforsamlingen skal afholdes senest en måned derefter.

§22. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst en uges varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.

§23. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal ved håndsoprækning, med mindre andet er angivet andetsteds i vedtægterne. Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis ét af medlemmerne ønsker dette.

§24. Enhver lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Diverse bestemmelser

§25. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de

fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§26. Undlader et medlem at betale det fastsatte kontingent, udsender bestyrelsen efter passende tid en påmindelse. Betales kontingentet stadig ikke, betragtes den pågældende som ekskluderet af klubben.

§27. Klubbens bestyrelse kan indstille et medlem til eksklusion, hvis den pågældende groft skader klubbens interesser. Indstillinger om eksklusion forelægges klubbens generalforsamling og kan kun vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Opløsning af klubben

§28. Ved opløsning af klubben overdrages eventuelle aktiver til foreningslivet i Langeskov.

§29. Disse vedtægter er vedtaget på Kerteminde Fotoklubs stiftende generalforsamling d.11 april 2011.
Revideret på generalforsamlingen d.22 februar 2022